Theo đó, nội dung này được Bộ Tài chính tiếp thu và bổ sung thêm vào tại Điều 9 dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK sửa đổi về thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa XNK bị tạm giữ, cụ thể: “Trường hợp hàng hóa XNK bị tạm giữ để chờ xử lý của cơ quan Hải quan hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thời hạn nộp thuế được tính từ ngày ra quyết định xử lý”.

Bên cạnh đó, quy định về hoàn thuế tại dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK sửa đổi cũng được bộ Tài chính tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội bổ sung thêm trường hợp được hoàn thuế đối với người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa NK để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa XK và đã XK sản phẩm.

Theo đó, tại Điều 19 của dự thảo Luật quy định về hoàn thuế đã bổ sung thêm nội dung: Người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa NK để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa XK và đã XK sản phẩm; thời hạn cho phép là 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa NK nguyên liệu, vật tư đến ngày đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa XK sản phẩm cuối cùng có sử dụng nguyên liệu, vật tư của tờ khai hải quan hàng hóa NK đề nghị hoàn thuế.

Được biết, tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, Bộ Tài chính đã tiếp thu một số nội dung về đối tượng chịu thuế, thời hạn nộp thuế và nội dung hoàn thuế vào dự thảo Luật, các ý kiến gió ý khác đều đã được Bộ Tài chính giải trình chi tiết. Theo đó, dự thảo Luật này sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 11- kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII.

Nguồn: baohaiquan.vn