Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) công bố thông tin về việc cơ cấu lại khoản đầu tư tại công ty con.
Hội đồng quản trị OGC chủ trương tách Công ty cổ phần Đầu tư Đại Dương Thăng Long (OTL) thành 2 pháp nhân mới có kế thừa các quyền và nghĩa vụ của OTL hiện tại.
Sở hữu của OGC tại công ty được tách và công ty bị tách tối thiểu là 76,9%.
Dự kiến OGC sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần hoặc vốn góp của OGC tại công ty được tách cho đối tác nhận chuyển nhượng nhằm tái cơ cấu dòng tiền của công ty, thanh toán một phần các nghĩa vụ tài chính của công ty với mức giá chuyển nhượng đảm bảo tối thiểu là 18.000 đồng/cổ phần.