Đvt: Uscent/lb

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Oct'17

72,15

72,43

72,15

72,41

71,75

Dec'17

70,30

70,36

70,26

70,32

70,34

Mar'18

-

-

-

69,62*

69,62

May'18

-

-

-

69,96*

69,96

Jul'18

-

-

-

70,35*

70,35

Oct'18

-

-

-

69,10*

69,10

Dec'18

-

-

-

69,53*

69,53

Mar'19

-

-

-

69,89*

69,89

May'19

-

-

-

70,15*

70,15

Jul'19

-

-

-

70,12*

70,12

Oct'19

-

-

-

69,24*

69,24

Dec'19

-

-

-

68,92*

68,92

Mar'20

-

-

-

68,98*

68,98

May'20

-

-

-

68,98*

68,98

Nguồn: Tradingcharts.com