Đvt: USD/tấn

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Mar'17

2161

2233

2151

2230

2127

May'17

2147

2215

2137

2213

2115

Jul'17

2149

2212

2138

2209

2118

Sep'17

2162

2220

2152

2218

2132

Dec'17

2186

2240

2179

2239

2157

Mar'18

2199

2253

2195

2253

2172

May'18

2208

2266

2208

2266

2185

Jul'18

2245

2276

2245

2276

2193

Sep'18

2265

2289

2259

2289

2205

Dec'18

2282

2300

2274

2300

2231

Nguồn: Tradingcharts.com