Đvt: USD/tấn

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Dec'16

-

-

-

2581*

2581

Mar'17

-

-

-

2532*

2532

May'17

-

-

-

2530*

2530

Jul'17

-

-

-

2540*

2540

Sep'17

-

-

-

2550*

2550

Dec'17

-

-

-

2550*

2550

Mar'18

-

-

-

2550*

2550

May'18

-

-

-

2557*

2557

Jul'18

-

-

-

2564*

2564

Sep'18

-

-

-

2574*

2574

Nguồn: Tradingcharts.com