Đvt: Uscent/lb

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

May'17

132,00

132,20

128,80

129,85

131,65

Jul'17

133,55

135,25

131,55

132,90

134,30

Sep'17

136,55

137,65

134,00

135,25

136,70

Dec'17

140,00

141,15

137,60

138,85

140,25

Mar'18

143,55

144,50

141,05

142,30

143,65

May'18

145,75

146,75

143,25

144,45

145,80

Jul'18

147,80

148,20

145,50

146,50

147,80

Sep'18

150,25

150,25

147,50

148,45

149,70

Dec'18

153,00

153,00

150,00

150,90

152,00

Mar'19

154,20

154,20

153,20

153,20

154,20

May'19

-

154,20

154,20

154,20

155,10

Jul'19

-

155,15

155,15

155,15

155,85

Sep'19

-

156,05

156,05

156,05

156,70

Dec'19

-

157,25

157,25

157,25

157,85

Mar'20

-

158,25

158,25

158,25

158,85

Nguồn: Tradingcharts.com