Đvt: Uscent/lb

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Jul'16

142,50

142,50

140,30

141,95

144,20

Sep'16

144,85

144,95

140,05

143,30

145,55

Dec'16

147,55

147,80

143,10

146,30

148,40

Mar'17

150,15

150,35

145,80

149,00

151,00

May'17

151,55

151,65

147,45

150,50

152,40

Jul'17

150,00

151,85

150,00

151,85

153,70

Sep'17

154,75

154,75

150,85

153,00

154,90

Dec'17

152,70

154,90

152,70

154,80

156,70

Mar'18

154,30

156,50

154,30

156,35

158,25

May'18

-

157,15

157,15

157,15

159,05

Jul'18

-

157,95

157,95

157,95

159,85

Sep'18

-

158,80

158,80

158,80

160,65

Dec'18

-

159,65

159,65

159,65

161,50

Mar'19

-

160,75

160,75

160,75

162,60

May'19

-

162,90

162,90

162,90

164,75

Nguồn: Tradingcharts.com