Loại cà phê

Thị trường

Giá

Cà phê nhân xô

Bình Phước

36.000 đ/kg (thu mua)

Cà phê vối nhân xô

Lâm Đồng

35.500 đ/kg (bán buôn)

Cà phê vối nhân xô

Đắc Lắc

36.000 đ/kg (bán lẻ)

Nguồn: Bộ Nông nghiệp