Loại cà phê

Thị trường

Giá

Cà phê vối nhân xô

Đắc Lắc

37.700 đ/kg (thu mua)

Cà phê vối nhân xô

Đắc Lắc

38.000 đ/kg (bán lẻ)

Nguồn: Bộ Nông nghiệp