Loại cà phê

ĐVT

Giá

Cửa khẩu

Mã GH

CA PHE ROBUSTA VIETNAM LOAI 1 (CAPHE ROBUSTA VIET NAM LOAI 1 CHUA QUA RANG XAY. CHUA KHU CHAT CAPHE IN )#&VN

KG

$1,54

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cà phê nhân ROBUSTA l(chưa rang chưa khử cafein)#&LA

TAN

$1.700

TAN CANG HAI PHONG

FOB

Cà Phê Nhân Robusta loại 1 ( chưa rang xay ; hàng đóng bao 60 kgs )#&VN

TAN

$1.960

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cà phê hạt đã rang ( Chưa xay) Hiệu 269 Extra Strong 1000g ( 84 boxes. 1 box= 6x1kg = 6kg ) Hàng mới 100%.#&VN

KG

$8,71

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cà PHÊ ROBUSTA VIệT NAM LOạI 1 CHƯA RANG#&VN

TAN

$1.653

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA PHE ROBUSTA VIETNAM LOAI 1 (CAPHE ROBUSTA VIET NAM LOAI 1 CHUA QUA RANG XAY. CHUA KHU CHAT CAPHE IN )#&VN

TAN

$1.616

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn:  Hải quan