Mặt hàng

Giá

Thay đổi so với ngày 22/11

Cao su Thái RSS3 (T12)

2,0 USD/kg

Không thay đổi

Cao su Thái STR20 (T12)

1,79 USD/kg

+ 0,04 USD

Cao su Malaysia SMR20 (T12)

1,78 USD/kg

- 0,02 USD

Cao su Indonesia SIR20 (T11)

0,85 USD/lb

+ 0,01 USD

Cao su Thái Lan USS3

63,41 baht/kg

+ 1,7 baht

Cao su Thái 60% mủ (drum/T10)

1.220 USD/tấn

+ 10 USD

Cao su Thái 60% mủ (khối/T10)

1.320 USD/tấn

+ 10 USD

Chú ý: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: Reuters