Tháng 3/2017

Giá chào bán

VND/kg

Us Cents/kg

SVR CV

58.832,20

258,26

SVR L

58.069,86

254,92

SVR 5

48.015,91

210,78

SVR GP

47.872,28

210,15

SVR 10

47.518,74

208,60

SVR 20

47.408,26

208,11

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD = 22.780 VND  (Vietcombank)

Nguồn: Thị trường cao su