Loại cao su

ĐVT

Giá

Cửa khẩu

Mã GH

Cao su thiên nhiên SVR20 (đã định chuẫn kỹ thuật). mới 100%#&VN

TAN

$1.140

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10. 16 kiện. tổng cộng: NW=1260 kgs/kiện. GW= 1360 kgs/kiện. Tổng cộng:NW= 20 160 kgs. GW= 21 760 kgs#&VN

TAN

$1.240

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HổN HợP CAO SU SVR 3L & CAO SU TổNG HợP. Hàng đóng gói 33.33kg/bành:Tổng Cộng 6300 bành#&VN

TAN

$1.460

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU Tự NHIÊN Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỹ THUậT SVRCV60; XUấT Xứ: VIệT NAM; HàNG ĐóNG ĐồNG NHấT 1.26 TấN/PALLET.TổNG CộNG: 16 PALLETS = 20.16 TấN = 1 x 20'#&VN

TAN

$1.400

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR3L (CAO SU SƠ CHế Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỷ THUậT TSNR ) #&VN

TAN

$1.350

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TấM CAO SU XÔNG KHóI RSS3. XUấT Xứ: VIệT NAM; HàNG ĐóNG ĐồNG NHấT 33.33 KG/BàNH. TổNG CộNG: 1200 BàNH = 40 TấN = 2 x 20'#&VN

TAN

$1.280

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

 

Nguồn: Hải quan