Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10&VN

TAN

1460

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR10 - đóng đồng nhất 1260 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1480

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1450,59

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR 10 ( đã sơ chế, hàng đóng đồng nhất trọng lượng tịnh 1.260 kg/ kiện)&VN

TAN

1453,09

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 10, ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT, ĐÃ QUA SƠ CHẾ, ĐỰOC ĐÓNG GÓI ĐỒNG NHẤT TRONG 32 PALLET NHỰA (2 X 20)&VN

TAN

1459,48

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR10 =5040 bành ( hàng đồng nhất 33,333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1370

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH 35 KG( QUA SƠ CHẾ) LOẠI SVR CV60&VN

TAN

1631,49

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1661

XNK TAY NAM

FCA

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60&VN

TAN

1520

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10CV60 . DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1490,75

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR CV60; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 96 PALLETS = 120.96 TẤN = 6 x 20'&VN

TAN

1555

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH 35 KG(QUA SƠ CHẾ) LOẠI SVR CV60&VN

TAN

1581,49

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV50 &VN

TAN

1610

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR CV 50 , xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet.&VN

TAN

1680

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR CV 60 , xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet.&VN

TAN

1620

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1679,18

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV50&VN

TAN

1520,09

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn KT (TSNR) SVR 3L. Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%&VN

TAN

1565

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L - đóng đồng nhất 1200 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1530

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L&VN

TAN

1500

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.20 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 80 PALLETS = 96 TẤN = 5 x 20'&VN

TAN

1780

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn:VITIC