Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cao su thiên nhiên sơ chế ( đã định chuẩn kỹ thuật) SVR10 Đóng đồng nhất 33.33 kg / kiện, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1350

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10(NATURAL RUBBER SVR 10) hàng đóng đồng nhất 35Kg/bành, tổng: 1152 bành/32 pallet, đóng trong 02 cont 20',NW=40,320Kg, GW=43,200Kg&VN

TAN

1390

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 10; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 80 PALLETS = 100.8 TẤN = 5 x 20'&VN

TAN

1495

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR 10, xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet.&VN

TAN

1440

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1570

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

14540699

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN VIỆT NAM ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR CV60, 35KGS/BÀNH. ( HÀNG ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 32 PALLET NHỰA, ĐẾ NHỰA, BAO MỎNG)&VN

TAN

1680

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVRCV60&VN

TAN

1620

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR CV 60 , xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet.&VN

TAN

1683

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1620

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1750

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

163501

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN SVR CV60 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), tổng cộng : 32 kiện = 1.152 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1540

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Cao su tự nhiên SVR 3L&VN

TAN

1535

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1580

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV50&VN

TAN

16849

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L, Hàng đóng gói 33.333kg/bành: Tổng cộng : 1260 bành&VN

TAN

1470

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L ( CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR ) &VN

TAN

15486

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR 3L , xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet.&VN

TAN

1510

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên)

TAN

1545

CTY SX XNK TAY NAM

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên)

TAN

1540

CTY SX XNK TAY NAM

FOB

Nguồn: VITIC