Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1504,93

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1482,18

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TU NHIEN DA DINH CHUAN VE KY THUAT SVR10. QUY CACH: 35 KGS/BANH. &VN

TAN

1500

CANG TIEN SA(D.NANG)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR10 =3150 bành ( hàng đồng nhất 33,333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1320

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR CV60 ( CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR ) &VN

TAN

1659

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1710,5

CTY PHUC LONG ICD

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1646

XNK TAY NAM

FCA

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVRCV60 - đóng đồng nhất 1260 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1595

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR CV60, ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT, ĐÃ QUA SƠ CHẾ, ĐỰOC ĐÓNG GÓI ĐỒNG NHẤT TRONG 80 PALLET NHỰA (5 X 20)&VN

TAN

1630

TNHH XNK TAY NAM

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR CV60; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 80 PALLETS = 100.8 TẤN = 5 x 20'&VN

TAN

1586

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR CV60 &VN

TAN

1705

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1837,6

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60, DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%.&

TAN

1700

TP.HCM ICD TRANSIMEX

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1721,77

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60&VN

TAN

1665,71

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L - đóng đồng nhất 1200 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1580

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L, DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%.&

TAN

1660

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR3L, XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET. TỔNG CỘNG: 32 PALLETS = 40.32 TẤN = 2 x 20'&VN

TAN

1650

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVRCV60 (100% cao su tự nhiên)&VN

TAN

1590

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L ( 100% cao su tự nhiên)&LA

TAN

1580

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L đóng gói đồng nhất 33.33kg. Tổng cộng 96 kiện.&VN

TAN

1600

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L, hàng đóng đồng nhất 33.333 kg/bành&VN

TAN

1711,4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L (CAO SU SƠ CHẾ DÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR)&VN

TAN

1651

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Nguồn: VITIC