Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (NSR) SVR10 - đóng đồng nhất 1260 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1795

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1634.6

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1695.3

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ) , tổng cộng : 3.780 bành, 33,33kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1450

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), tổng cộng : 3.456 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1470

ICD T.CANG LONG BINH

FOB

Cao su hỗn hợp SVR20 (hàng đồng nhất, 35kg/ bành), xuất xứ Việt Nam &VN

TAN

1570

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR 10 ( đã sơ chế, hàng đóng đồng nhất trọng lượng 33.33KGS/ kiện )&VN

TAN

1713

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1996

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1765

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1912

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR CV 60 , xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet.&VN

TAN

1660

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR CV60&VN

TAN

1865

TNHH XNK TAY NAM

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1560

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế (đã định dạng kỹ thuật) SVR3L Đóng đồng nhất 1.200 kg / kiện, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1680

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN VIỆT NAM ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L, 35KGS/BÀNH.( HÀNG ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 80 PALLET NHỰA, ĐẾ GỖ, BAO MỎNG)&VN

TAN

1646.9841

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60&VN

TAN

1815.35

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L&VN

TAN

1670

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn KT (TSNR) SVR 3L. Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%&VN

TAN

1855.3

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.20 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 80 PALLETS = 96 TẤN = 5 x 20'&VN

TAN

1785

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn KT(TSNR) SVR 3L .Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%&VN

TAN

1855.3

TNHH XNK TAY NAM

FCA

Nguồn: VITIC