Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), tổng cộng : 80 kiện = 2.880 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1500

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (NSR) SVR10 - đóng đồng nhất 1260 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1540

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&VN

TAN

1360

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), tổng cộng : 5.760 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1425

ICD T.CANG LONG BINH

FOB

Cao su thiên nhiên SVR10 =6300 bành ( hàng đồng nhất 33,333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1370

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR CV60 &VN

TAN

1640

TNHH XNK TAY NAM

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1670

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR CV60 &VN

TAN

1655

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60&VN

TAN

1570

TNHH XNK TAY NAM

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1727,53

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR CV60 ( CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ DỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR ) &VN

TAN

1675,3

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10 (100% cao su tự nhiên) &VN

TAN

1440

CTY SX XNK TAY NAM

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR3L (Hàng đồng nhất 1.20 MT / Pallet - Hàng đóng đồng nhất 16 Pallet / 1 Cont 20'). Hàng mới 100%)&VN

TAN

1640

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60&VN

TAN

1664,91

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR3L, đã định chuẩn kỹ thuât. Đóng gói 33.33kg/bành, hàng mới 100%.&VN

TAN

1563,3

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L, DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%.&

TAN

1620

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR3L; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/METAL PALLET.TỔNG CỘNG: 48 PALLETS = 60.48 TẤN = 3 x 20'&VN

TAN

1655

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR3L (Hàng đồng nhất 1.26 MT / Pallet - Hàng đóng đồng nhất 16 Pallet / 1 Cont 20'). Hàng mới 100%)&VN

TAN

1570

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC