Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), tổng cộng : 2.304 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1460

ICD T.CANG LONG BINH

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), tổng cộng : 32 kiện = 1.152 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1450

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR 10 &VN

TAN

1625

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&VN

TAN

1360

ICD TRANSIMEX SG

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 10 ( CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR ) &VN

TAN

1513,6

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 10; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 80 PALLETS = 100.8 TẤN = 5 x 20'&VN

TAN

1580

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 20 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1511,93

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR CV60 ( CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ DỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR ) &VN

TAN

1863,4

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1739,09

XNK TAY NAM

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1862,22

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su Thiên Nhiên sơ chế ( đã định chuẩn kỹ thuật ) SVRCV60 Đóng đồng nhất 1.260kg/ kiện, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1700

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR CV60 &VN

TAN

1735

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1870

CANG VICT

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50, DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%.&

TAN

1715

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1721,77

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1755,09

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su tự nhiên đã định chuẩn KT (TSNR) SVR 3L. Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%&VN

TAN

1555

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1724,94

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10 CV60&VN

TAN

1590

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1595

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L đóng gói đồng nhất 33.33kg. Tổng cộng 96 kiện.&VN

TAN

1530

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế ( đã định chuẩn kỹ thuật ) SVR5 Đóng đồng nhất 1.200 kg / kiện, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1580

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC