Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1536,53

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10 (100% cao su tự nhiên) &LA

TAN

1347,65

CUA KHAU QUOC TE BO Y (KON TUM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1520,86

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10&VN

TAN

995

TNHH XNK TAY NAM

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 10 ( CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR ) &VN

TAN

1457,7

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su thiên nhiên SVR10=3780 bành ( hàng đồng nhất 33,333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1320

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN SVR 20 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), tổng cộng : 84 kiện = 3.024 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1400

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN SVR 20 ( bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), tổng cộng : 84 kiện=3.024 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam_&VN

TAN

1400

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1600

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1580

TP.HCM ICD TRANSIMEX

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVRCV60&VN

TAN

1580,9

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1474,46

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR CV60 ( CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR ) &VN

TAN

1828

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR CV 60, Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet/01 cont 20'. Tổng 32 pallet/02 cont 20'.&VN

TAN

1530

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH 35 KG ( QUA SƠ CHẾ) LOẠI SVR CV60&VN

TAN

1573,061

TNHH XNK TAY NAM

FOB

CAO SU THIÊN THIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH 35KG (QUA SƠ CHẾ) LOẠI SVR CV60&VN

TAN

1641,488

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60&VN

TAN

1649,24

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su Thiên Nhiên sơ chế ( đã định chuẩn kỹ thuật ) SVR3L Đóng đồng nhất 1.260kg/ kiện, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1505

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60&VN

TAN

1649,24

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR 3L &VN

TAN

1570

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR3L. Hàng định chuẩn kỹ thuật, đóng gói đồng nhất 33.33kg/bành. 1200kg/kiện. Tổng cộng: 96 kiện. NW: 115 200 kg. GW: 124 800 kg&VN

TAN

1530

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên SVR 3L&VN

TAN

1530

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN SVR 3L. HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1200 KGS/ KIỆN&VN

TAN

1520

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L, Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet/01 cont 20'. Tổng đóng 48 pallet / 03 cont 20'&VN

TAN

1530

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Nguồn: VITIC