Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10 (Cao su khối, đã qua sơ chế) NATURAL RUBBER SVR 10 (1,200 bành x 33.33 kg/bành) hàng mới&VN

TAN

1415

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10&VN

TAN

1020

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế ( đã định dạng kỹ thuật) SVR10 Đóng đồng nhất 33.33 kg / kiện, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1430

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR10 ( đã định chuẫn kỹ thuật), mới 100%&VN

TAN

1500

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), tổng cộng : 32 kiện = 1.152 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1375

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR 5S (0077-D).&VN

TAN

1665,739

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tư nhiên đa đinh chuân ky thuât dang banh SVR CV60 ( Bale/35 kgs - 36 Bales/pallet - pallet/1260kgs)&VN

TAN

1710

TNHH XNK TAY NAM

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10CV . DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1672,5

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH 35 KG(QUA SƠ CHẾ) LOẠI SVR CV60&VN

TAN

1721,488

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR CV60 ( CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR ) &VN

TAN

1828

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1837,6

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1705,78

CANG ICD SOTRANS

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVRCV60; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 16 PALLETS = 20.16 TẤN = 1 x 20'&VN

TAN

1780

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR3L (Hàng đồng nhất 1.20 MT / Pallet ). Hàng mới 100%&VN

TAN

1600

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR 3L &VN

TAN

1570

TNHH XNK TAY NAM

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 32 PALLETS = 40.32 TẤN = 2 x 20'&VN

TAN

1620

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR 3L. Hàng định chuẫn kỹ thuật, đóng gói đồng nhất 33.33 kg/bành. 1200kg/kiện. Tổng cộng 32 kiện. NW: 38 400 kg. GW: 41 600 kg&VN

TAN

1700

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L - đóng đồng nhất 1260 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1720

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L (CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT TSNR)&VN

TAN

1615

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao Su tự nhiên được định chuẩn kỹ thuật SVR 3L. Hàng mới đồng nhất 100%. Bành 35kg. Tổng cộng 1152 bành được đóng trong 32 pallets gỗ.&VN

TAN

1,61

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH 35KG(QUA SƠ CHẾ) LOẠI SVR 3L&VN

TAN

1620,794

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1595

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L, XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 33.33 KG/BÀNH. TỔNG CỘNG: 1200 BÀNH = 40 TẤN = 2 x 20'&VN

TAN

1565

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC