Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cao su thiên nhiên SVR10=3780 bành ( hàng đồng nhất 33,333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1365

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 10 ( CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR ) &VN

TAN

1403,6

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10 (100% cao su tự nhiên) &LA

TAN

1405,51

CUA KHAU QUOC TE BO Y (KON TUM)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR10=6300 bành ( hàng đồng nhất 33.333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1415

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1623,6

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1692,48

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR CV60; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 80 PALLETS = 100.8 TẤN = 5 x 20'&VN

TAN

1650

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR CV60 ( CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR ) &VN

TAN

1575

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1897

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR CV 60, xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet.&VN

TAN

1785

ICD TRANSIMEX SG

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1663,29

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR-3L.( 35KG/BAG)&VN

TAN

1836,3

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su Thiên Nhiên sơ chế ( đã định chuẩn kỹ thuật ) SVR3L Đóng đồng nhất 1.260kg/ kiện, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1515

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L, hàng đóng đồng nhất 33.333 kg/bành&VN

TAN

1530

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN VIỆT NAM ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L, 35KGS/BÀNH. ( HÀNG ĐÓNG TRONG 48 PALLET NHỰA, ĐẾ GỖ, BAO MỎNG)&VN

TAN

1496,488

ICD TRANSIMEX SG

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 80 PALLETS = 100.8 TẤN = 5 x 20'&VN

TAN

1500

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên) &LA

TAN

1510

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L, DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%.&

TAN

1685

XNK TAY NAM

FOB

Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR 3L ( Đã sơ chế, hàng đóng đồng nhất trọng lượng tịnh 1260 kg/kiện)&VN

TAN

1495

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Nguồn: VITIC