Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1508,3

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (NSR) SVR10 - đóng đồng nhất 1260 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1760

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR10; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/METAL PALLET.TỔNG CỘNG: 84 PALLETS = 105.84 TẤN = 6 x 20'&VN

TAN

1625

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 20 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1565

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60 &VN

TAN

1630

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1637,21

XNK TAY NAM

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1730

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR CV60&VN

TAN

1620

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR CV60 ( CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ DỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR ) &VN

TAN

1721,57

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR CV60&VN

TAN

1645

TNHH XNK TAY NAM

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1630

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1751,14

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR3L, XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET. TỔNG CỘNG: 64 PALLETS = 80.64 TẤN = 4 x 20'&VN

TAN

1595

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVRCV60 (100% cao su tự nhiên)

TAN

1729,4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10CV60 &VN

TAN

1460

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR 3L ( đã sơ chế, cao su bành rời đóng đồng nhất trọng lượng tịnh 35 kg/bành )&VN

TAN

1635

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM. MỚI 100%&

TAN

1562

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC