Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G/H

CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỷ thuật ), tổng cộng : 9.450 bành, 33,33kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1385

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR10 =2520 bành ( hàng đồng nhất 33.333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1410

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỷ thuật ), tổng cộng : 80 kiện = 2.880 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1435

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 10, ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT, ĐÃ QUA SƠ CHẾ, ĐỰOC ĐÓNG GÓI ĐỒNG NHẤT TRONG 96 PALLET NHỰA (6 X 20)&VN

TAN

1490

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR 10 &VN

TAN

1605

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), tổng cộng : 3.456 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1435

ICD T.CANG LONG BINH

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR CV50 ( CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ DỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR ) &VN

TAN

1755,54

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Cao su thiên nhiên SVR CV60 ( đã định chuẫn kỹ thuật), mới 100%&VN

TAN

1545

ICD TRANSIMEX SG

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1711,5

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1600

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN VIỆT NAM ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR CV60, 35KGS/BÀNH. ( HÀNG ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 48 PALLET NHỰA, ĐẾ GỖ, BAO MỎNG)&VN

TAN

1767,7347

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVRCV60 - đóng đồng nhất 1260 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1580

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR CV60, đã định chuẩn kỹ thuật. Đóng gói 35kg/bành, hàng mới 1005.&VN

TAN

1630

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR CV60 &VN

TAN

1635

TNHH XNK TAY NAM

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR CV60 &VN

TAN

1615

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1843

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1551,5299

TP.HCM ICD TRANSIMEX

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN VIỆT NAM ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR CV50, 35KGS/BÀNH. ( HÀNG ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 16 PALLET NHỰA ĐẾ GỖ BAO DÀY)&VN

TAN

1901,488

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN SVR 3L. HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1260 KGS/ KIỆN&VN

TAN

1540

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L - đóng đồng nhất 1200 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1550

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR 3L. (Hàng đóng đồng nhất trong pallet, trọng lượng tịnh 1200 kg/ pallet, mỗi bành 33,33 Kgs)&VN

TAN

1535

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn KT(TSNR) SVR 3L .Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%&VN

TAN

1635,2999

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1565

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L, Hàng đóng gói 33.333kg/bành: Tổng cộng : 1260 bành&VN

TAN

1530

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10 (100% cao su tự nhiên) &VN

TAN

1440

CTY SX XNK TAY NAM

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên)

TAN

1650

CTY SX XNK TAY NAM

FOB

Nguồn: VITIC