Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

Cao su thiên nhiên SVR10 =6300 bành ( hàng đồng nhất 33,333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1380

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1485.4

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), tổng cộng : 3.456 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1455

ICD T.CANG LONG BINH

FOB

Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR 5S (0077-D).&VN

TAN

1797.339

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60&VN

TAN

1665

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1789

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR CV60&VN

TAN

1610

TNHH XNK TAY NAM

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1675.3

XNK TAY NAM

FCA

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60 &VN

TAN

1580

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật CV60 hàng đóng gói đồng nhất 35 kg/bành. Tổng cộng : 80 kien.&VN

TAN

1630

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1853.4

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1560

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế ( đã định dạng kỹ thuật) SVR3L Đóng đồng nhất 33.33 kg / kiện, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1540.952

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1896.96

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR 3L&VN

TAN

1575

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L&VN

TAN

1570

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1665

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn KT(TSNR) SVR CV 3L .Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%&VN

TAN

1683.099

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.20 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 160 PALLETS = 192 TẤN = 10 x 20'&VN

TAN

1775

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC