Mặt hàng

Giá (USD/tấn)

Phương thức thanh toán - Cửa khẩu

Cao su thiên nhiên SVR10

1240

FOB - Cảng SP - ITC

Cao su thiên nhiên SVR 10

1110

FOB - Cảng Cát Lái (HCM)

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật RSS1

1330

FOB - Cảng Cát Lái (HCM)

Cao su tự nhiên SVR 10

1235

FOB - Cảng Cát Lái (HCM)

Cao su thiên nhiên sơ chế SVR20 - đóng đồng nhất 1260 kg/kiện

1375

FOB - Cảng Cát Lái (HCM)

Cao su tự nhiên SVR 20 dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật, đã qua sơ chế

1275

FOB - Cảng Cát Lái (HCM)

Cao su tự nhiên SVR CV50

1480

FOB -Cảng ICD TRANSIMEX SG

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 10CV50 dạng khối

1480

FCA - Cảng ICD Phúc Long

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật dạng bành SVR CV60

1470

FOB - Cảng Cát Lái (HCM)

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV 60, đóng 16 pallet/01 cont 20'.

1525

FOB - Cảng Cát Lái (HCM)

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành SVR CV60

1500

FOB - Cảng Cát Lái (HCM)

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60 dạng khối

1650,77

FCA -Cảng Cát Lái (HCM)

Cao su tự nhiên đã định chuẩn KT SVR 3L

1594,2

FCA -Cảng Cát Lái (HCM)

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L, đóng 16 pallet/01 cont20'

1495

FOB - Cảng Cát Lái (HCM)

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L, hàng đóng bao 80 palet

1391,98

FOB – Cảng ICD TRANSIMEX Sài Gòn

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L

1370

FOB - Cảng Cát Lái (HCM)

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L dạng khối

1555

FOB -Cảng Cát Lái (HCM)

Nguồn: VITIC