Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR10 - đóng đồng nhất 1260 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1440

TNHH XNK TAY NAM

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1415,5699

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 10 ( CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR ) &VN

TAN

1506

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 10 ( CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ DỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR )&VN

TAN

1409,07

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỷ thuật ), tổng cộng : 32 kiện = 1.152 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1520

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1716,53

CANG ICD PHUOCLONG 3

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN VIỆT NAM ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR CV50, 35KGS/BÀNH. ( HÀNG ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 16 PALLET NHỰA, ĐẾ GỖ, BAO DÀY)&VN

TAN

1771,488

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50, DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%.&

TAN

1735

XNK TAY NAM

FOB

Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR-3L.( 35KG/BAG)&VN

TAN

1390,2

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH 35 KG(QUA SƠ CHẾ) LOẠI SVR CV60&VN

TAN

1622,2415

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR CV60 &VN

TAN

1605

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1640

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR CV60; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 80 PALLETS = 100.80 TẤN = 5 x 20'&VN

TAN

1635

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L - đóng đồng nhất 33.33 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1546,26

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1610

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên) &LA

TAN

1575

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH 33.33 KG(QUA SƠ CHẾ) LOẠI SVR3L&VN

TAN

1585,8333

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR 3L (đã định chuẩn kỹ thuật 35kg/bành)&VN

KG

1,659

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao Su thiên nhiên SVR 3L (Đã định chuẩn về kỹ thuật, đã sơ chế tại Việt Nam, hàng đóng đồng nhất) NW=20.16 MTS, GW=20.4 MTS&VN

TAN

1595

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L(NATURAL RUBBER SVR 3L) hàng đóng đồng nhất 35Kg/bành, tổng: 2880 bành/80 pallet, đóng trong 05 cont 20',NW=100,800Kg, GW=111,200Kg&VN

TAN

1615

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên)

TAN

1540

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVRCV60 (100% cao su tự nhiên)

TAN

1590

CTY SX XNK TAY NAM

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1470

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1722,08

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Nguồn: VITIC