Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

Cao su thiên nhiên SVR10 =2520 bành ( hàng đồng nhất 33.333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1520

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&VN

TAN

1645

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn KT (TSNR) SVR 10. Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%&VN

TAN

1519.4

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su thiên nhiên SVR10 =5040 bành ( hàng đồng nhất 33,333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1510

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (NSR) SVR10 - đóng đồng nhất 1260 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1715

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR20 (đã định chuẫn kỹ thuật), mới 100%, xuất 16 pallets = 20.16 Tấn&VN

USD

1470

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR50&VN

TAN

1860

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50/CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1620

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR CV60 &VN

TAN

1755

TNHH XNK TAY NAM

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1863.4

CANG ICD PHUOCLONG 3

FCA

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR CV 60 , xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet.&VN

TAN

1770

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L&VN

TAN

1650

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1660

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L. Đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng đồng nhất : 1260 kg/kiện. Số kiện : 32 kiện (02 container x 20= 32 kiện).&VN

TAN

1725

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1790

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR 3L ( đã sơ chế, hàng đóng đồng nhất trọng lượng tịnh 1200 kg/kiện)&VN

TAN

1698.78

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1730

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN VIỆT NAM ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L, 35KGS/BÀNH. ( HÀNG ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 80 PALLET NHỰA, ĐẾ NHỰA, BAO MỎNG)&VN

TAN

1822.54

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN VIỆT NAM ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L, 35KGS/BÀNH.( HÀNG ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 32 PALLET NHỰA, ĐẾ GỖ, BAO MỎNG)&VN

TAN

1651.984

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Nguồn: VITIC