Mặt hàng

Giá (USD/tấn)

Điều kiện giao hàng – Cửa khẩu

Cao su tự nhiên SVR 10 (dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), 35kg/bành, đã qua sơ chế

1230

FOB-Cảng ICD TRANSIMEX

Cao su tự nhiên SVR 10 (dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ). 35kg/bành, đã qua sơ chế

1330

FOB-Cảng Cát Lái

Cao su tự nhiên SVR 20 (dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), 35kg/bành, đã qua sơ chế

1275

FOB-Cảng Cát Lái

Cao su tự nhiên SVR dạng khối

1466

FOB-Cảng Cát Lái

Cao su tự nhiên SVR CV60, 35 kg/bành

1507,083

FOB-Cảng ICD TRANSIMEX

Cao su tự nhiên SVR CV60; đóng đồng nhất 1,26 tấn/thùng

1435

FOB-Cảng Cát Lái

Cao su tự nhiên SVR CV60 dạng bành

1651,488

FOB-Cảng Cát Lái

Cao su tự nhiên SVR CV60, dạng khối

1573

FOB-Cảng Cát Lái

Cao su tự nhiên SVR CV50, dạng bành

1434,048

FOB-Cảng Cát Lái

Cao su tự nhiên SVR3L - đóng đồng nhất 1200 kg/kiện

1350

FOB-Cảng Cát Lái

Cao su tự nhiên SVR 3L dạng khối

1585

FOB-Cảng Cát Lái

Cao su thiên nhiên SVR-CV60

1430,41

FOB-Cảng ICD Phước Long 3

Nguồn: VITIC