Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cao su tự nhiên đã định chuẩn KT (TSNR) SVR 10. Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%&VN

TAN

1550

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), tổng cộng : 3.150 bành, 33,33kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1325

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (NSR) SVR10 - đóng đồng nhất 1260 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1585

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1481,4799

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 20- hàng mới 100%&VN

KG

1,72

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR CV60 &VN

TAN

1750

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR CV 50 , xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet.&VN

TAN

1785

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1710,5

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50, DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%.&

TAN

1735

XNK TAY NAM

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1666,9102

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1868,22

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH 35KG(QUA SƠ CHẾ) LOẠI SVR CV50&VN

TAN

1682,4801

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1550,53

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1706,5699

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1691

CANG VICT

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVRCV60, XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLETS.TỔNG CỘNG: 32 PALLETS = 40.32 TẤN = 2 x 20'&VN

TAN

1630

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L ( CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT TSNR)&VN

TAN

1595

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR3L, đã định chuẩn kỹ thuật. Đóng gói 33.33kg/bành, hàng mới 100%.&VN

TAN

1640

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1605

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.20 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 80 PALLETS= 96 TẤN = 5 x 20'&VN

TAN

1620

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên)&VN

TAN

1550

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L - đóng đồng nhất 1260 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1720

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60&VN

TAN

1665,7099

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao Su tự nhiên được định chuẩn kỹ thuật SVR 3L. Hàng mới đồng nhất 100%. Bành 35kg. Tổng cộng 1152 bành được đóng trong 32 pallets gỗ.&VN

TAN

1,61

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC