Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

Cao su thiên nhiên SVR10 =3780 bành ( hàng đồng nhất 33,333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1500

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), tổng cộng : 160 kiện gỗ = 5.760 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1515

ICD T.CANG LONG BINH

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 10, ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT, ĐÃ QUA SƠ CHẾ, ĐỰOC ĐÓNG GÓI ĐỒNG NHẤT TRONG 96 PALLET NHỰA (6 X 20)&VN

TAN

1620

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVRCV50&VN

TAN

1840

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1899.7

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1863.4

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60&VN

TAN

1850

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR CV 60 , xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet.&VN

TAN

1690

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10CV . DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1935

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60, DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%.&

TAN

1870

XNK TAY NAM

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1996

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L - đóng đồng nhất 1,200 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1660

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1903.46

CANG ICD PHUOCLONG 3

FCA

CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN SVR 3L. HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1200 KGS/ KIỆN&VN

TAN

1710

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L &VN

TAN

1680

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN VIỆT NAM ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L, 35KGS/BÀNH. ( HÀNG ĐƯƠC ĐÓNG TRONG 80 PALLET SẮT, BAO THƯỜNG)&VN

TAN

1780

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

MU CAO SU THIEN NHIEN SVR CV60&VN

TAN

1865

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế (đã định dạng kỹ thuật) SVR3L Đóng đồng nhất 1.200 kg / kiện, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1680

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN VIỆT NAM ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L, 35KGS/BÀNH.( HÀNG ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 80 PALLET NHỰA, ĐẾ GỖ, BAO MỎNG)&VN

TAN

1646.984

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Nguồn: VITIC