Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), tổng cộng : 1.152 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1872

ICD T.CANG LONG BINH

FOB

Cao su thiên nhiên đã qua định chuẩn về kỹ thuật SVR10 - NATURAL RUBBER SVR10 (1 kiện tương đương 33,33 kgs)&VN

TAN

1200

CANG VICT

FOB

Cao su thiên nhiên SVR10=3780 bành ( hàng đồng nhất 33,333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1415

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR 20 (đã định chuẩn kỹ thuật), mới 100%, xuất 16 pallet = 20.16 tấn&VN

TAN

1470

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 20&VN

TAN

1430

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR CV60; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 80 PALLETS = 100.8 TẤN = 5 x 20'&VN

TAN

1560

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR CV60 (CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ DỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR ) &VN

TAN

1649.1

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR CV60, ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT, ĐÃ QUA SƠ CHẾ, ĐỰOC ĐÓNG GÓI ĐỒNG NHẤT TRONG 32 PALLET NHỰA (2 X 20)&VN

TAN

1545

TNHH XNK TAY NAM

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1750.5

CANG ICD PHUOCLONG 3

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10CV60 . DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1680.75

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1570

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1667

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1834

CANG VICT

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVRCV60; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 32 PALLETS = 40.32 TẤN = 2 x 20'&VN

TAN

1575

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN VIỆT NAM ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR CV50, 35KGS/BÀNH. ( HÀNG ĐÓNG TRONG 80 PALLET NHỰA, ĐẾ GỖ, BAO DÀY&VN

TAN

1651.696

ICD TRANSIMEX SG

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L (CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ DỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR ) &VN

TAN

1609.1

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60&VN

TAN

1520.09

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60&VN

TAN

1520.09

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L&VN

TAN

1495

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVRCV60 (100% cao su tự nhiên)&VN

TAN

1500

CTY SX XNK TAY NAM

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L &VN

TAN

1490

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1685.61

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.20 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 80 PALLETS = 96 TẤN = 5 x 20'&VN

TAN

1710

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC