Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 10; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 80 PALLETS = 100.8 TẤN = 5 x 20'&VN

TAN

1480

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR 3L&VN

KG

3,7037

HO CHI MINH

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1653,29

CANG ICD SOTRANS

FCA

Cao su tư nhiên đa đinh chuân ky thuât dang banh SVR CV60 ( Bale/35 kgs - 36 Bales/pallet - pallet/1260kgs)&VN

TAN

1630

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60 &VN

TAN

1550

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1637

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR CV 60, xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet.&VN

TAN

1660

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1670,86

TP.HCM ICD TRANSIMEX

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM. MỚI 100%&

TAN

1908

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L - đóng đồng nhất 1200 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1540

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên)

TAN

1555

CTY SX XNK TAY NAM

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN SVR 3L. HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1260 KGS/ KIỆN&VN

TAN

1540

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60&VN

TAN

1649,24

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L, hàng đóng đồng nhất 33.333 kg/bành&VN

TAN

1578,9

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN LATEX HA 60% DRC MỚI 100% ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM&VN

TAN

1055

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVRCV60 (100% cao su tự nhiên)

TAN

1610

CTY SX XNK TAY NAM

FOB

Nguồn: VITIC