Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (USD)

Cảng, cửa khẩu

PTTT

Cao su thiên nhiên SVR10

Tấn

1260

Cảng CONT SPITC

FOB

Cao su tự nhiên SVR 10, dạng khối

Tấn

1310

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR20

Tấn

1330

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên SVR 20

Tấn

1315

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên SVR CV60 dạng khối

Tấn

1470

Cty Phúc Long ICD

FCA

Cao su tự nhiên SVR CV60, 35KGS/Bành

Tấn

1446,488

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Cao su tự nhiên SVR CV60 dạng khối

Tấn

1499

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FCA

Cao su tự nhiên SVR CV60 dạng khối

Tấn

1436

Cảng ICD Phước Long 3

FCA

Cao su tự nhiên SVR CV60

Tấn

1410

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60

Tấn

1360

Cảng Tân Cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên CV60

Tấn

1480

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên Việt Nam SVR CV60

Tấn

1420,159

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế ( đã định chuẩn kỹ thuật ) SVRCV60

Tấn

1480

Cảng Tân Cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên SVRCV60

Tấn

1541,6

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Cao su tự nhiên SVR CV60 dạng khối

Tấn

1589,69

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FCA

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10

Tấn

1312,09

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L

Tấn

1355

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR3L.

Tấn

1395

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên SVR 3L

Tấn

1371,984

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR CV60.

KG

1462

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L,

Tấn

1350

Cảng Tân Cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Nguồn: VITIC