Loại chè

Thị trường

Giá

Chè búp tươi làm chè xanh loại 1

Lâm Đồng

7.000 đ/kg (bán buôn)

Chè búp tươi làm chè đen loại 1

Lâm Đồng

3.500 đ/kg (bán buôn)

Bộ Nông nghiệp