Loại chè

ĐVT

Giá

Cửa khẩu

Mã GH

Chè xanh BT,Đóng gói 45kg/bao;260 bao = 11700kg và 50kg/bao;160bao=8000,Hàng Việt Nam sản xuất mới 100%,Hàng đóng trong 01x40HC#&VN

KG

$1,15

DINH VU NAM HAI

C&F

Chè đen loại FD , Việt Nam , Hàng mới 100% ,#&VN

KG

$1,05

DINH VU NAM HAI

FOB

CHè ĐEN OP110/FB030, MớI 100%#&VN

KG

$1,99

CANG DINH VU - HP

FOB

Chè đen FBOP ( Hàng đóng đồng nhất 50 kg/bao), mới 100%#&VN

KG

$1,65

DINH VU NAM HAI

CFR

CHè ĐEN OPA, MớI 100%

KG

$1,53

CANG XANH VIP

CFR

CHè ĐEN VIệT NAM CTC PD1 LOT NO,129, (HàNG Đã XấY KHÔ), HàNG MớI 100%,#&VN

KG

$1,05

CANG XANH VIP

CIF

 

Nguồn: Hải quan