Mặt hàng

Giá

Phương thức thanh toán - Cửa khẩu

Trà giảm cân

3 USD/túi

 

FOB - Cảng TPHCM

Chè đen BP

1,66 USD/kg

FOB - Cảng Xanh VIP

Chè đen PD

1,59 USD/kg

FOB - Cảng Xanh VIP

Chè đen PF

1,55 USD/kg

FOB - Cảng Xanh VIP

Chè đen BLACK STALK

6,9USD/kg

FOB - Cảng Lạch Huyện – Hải Phòng

Chè đen PF1

1,55 USD/kg

FOB - Cảng Nam Hải Đình Vũ – Hải Phòng

Nguồn: VITIC