Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Trà túi lọc&

TUI

20

HO CHI MINH

FOB

CHÈ XANH 9054 ( HÀNG MỚI 100% ĐÓNG 30KG/BAO)&VN

KG

2,8

TAN CANG HAI PHONG

FOB

TRÀ CÁM LÊN MEN MỘT PHẦN (LOẠI 1) . Hàng đóng trong bao PP , N/W. 20 kg ; G/W. 20.3 kg &VN

KG

2,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TRA LEN MEN 1 PHAN . NW: 18 KG/THÙNG CARTON. GW: 19.5 KG/THÙNG CARTON&VN

KG

4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC