Mặt hàng

Giá (USD/kg)

Điều kiện giao hàng – Cửa khẩu

Chè nhài J8111

8,45

FOB-Cảng ICD Phước Long 3

Chè đen PF; KRAFT nhập khẩu

1,67

FOB Cảng Đình Vũ – Hải Phòng

Chè đen PF1

1,35

FOB Cảng Đình Vũ – Nam Hải

Chè đen PF, KRAFT nhập khẩu

1,67

FOB-Cảng Xanh VIP

Chè Hoa Nhài sấy khô

2

FOB Cảng Đình Vũ – Nam Hải

Chè đen BP; KRAFT nhập khẩu

1,66

FOB Cảng Đình Vũ – Nam Hải

Nguồn: VITIC