Mặt hàng
Qui cách
Đvt
Đơn giá (NDT)
So với ngày 3/11
Rare Earth Carbonate
REO 42.0-45.0%
Tấn
22000-24000
0
Lanthanum Oxide
La2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
15500-16500
0
Cerium Oxide
CeO2/TREO 99.5-99.9%
Tấn
17000-18000
0
Praseodymium Oxide
Pr6O11/TREO 99.0-99.9%
Tấn
495000-515000
0
Neodymium Oxide
Nd2O3/TREO 99.0-99.9%
Tấn
375000-395000
0
Samarium Oxide
Sm2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
13500-14500
0
Europium Oxide
Eu2O3/TREO 99.95-99.99%
Kg
460-480
-30
Gadolinium Oxide
Gd2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
90000-100000
0
Terbium Oxide
Tb4O7/TREO 99.95-99.99%
Kg
3050-3150
-150
Dysprosium Oxide
Dy2O3/TREO 99.5-99.9%
Kg
1170-1180
0
Erbium Oxide
Er2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
173000-178000
-7000
Yttrium Oxide
Y2O3/TREO 99.995-99.999%
Tấn
21000-22000
-1000
Pr-Nd Oxide
(Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0%
Tấn
375000-400000
0
Lanthanum Metal
La/TREM≥99.0%
Tấn
36000-38000
0
Cerium
Ce/TREM≥99.0%
Tấn
36000-37000
0
Praseodymium
Pr/TREM 96.0-99.0%
Tấn
630000-660000
0
Neodymium
Nd/TREM 99.0-99.9%
Tấn
480000-510000
0
Terbium
Tb/TREM≥99.9%
Kg
4200-4300
-150
Dysprosium
Dy/TREM≥99%
Kg
1580-1660
0
Yttrium
Y/TREM 99.9-99.95%
Kg
220-230
0
La-De Metal
Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5%
Tấn
34000-36000
0
Pr-Nd alloy metal
Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5%
Tấn
480000-510000
0
Pr-Nd-Dy alloy metal
TREM≥99.0%
Tấn
370000-373000
0
Battery-grade mix
TREM≥99.0% Nd/TREM≥15%
Tấn
140000-150000
0
Ferro-dysprosium alloy
Dy80%
Tấn
1180000-1210000
0
Holmium iron
HoFe≥99% Ho≥80%
Tấn
440000-460000
0
Holmium oxide
Ho2O3≥99.5%
Tấn
410000-440000
0

Ghi chú : lanthanum (La), dysprosium (Dy), cerium (Ce), neodymium (Nd), praseodymium (Pr), terbium (Tb), europium (Eu),ytterbium (Yb),samarium (Sm)

1 USD =6,641 NDT

Nguồn: VITIC/Reuters