Mặt hàng
Qui cách
Đvt
Đơn giá (NDT)
So với ngày 3/2
Rare Earth Carbonate
 REO 42.0-45.0%
Tấn
 21000-24000
0
Lanthanum Oxide
La2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
 13000-14000
 0
Cerium Oxide
CeO2/TREO 99.5-99.9%
Tấn
 12000-13000
0
Praseodymium Oxide
Pr6O11/TREO 99.0-99.9%
 Tấn
320000-330000
0
Neodymium Oxide
Nd2O3/TREO 99.0-99.9%
Tấn
258000-260000
0
Samarium Oxide
 Sm2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
 12000-13000
0
Europium Oxide
 Eu2O3/TREO 99.95-99.99%
Kg
370-420
0
Gadolinium Oxide
Gd2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
 68000-71000
0
Terbium Oxide
Tb4O7/TREO 99.95-99.99%
Kg
2950-3150
200
Dysprosium Oxide
Dy2O3/TREO 99.5-99.9%
Kg
1190-1210
 10
Erbium Oxide
Er2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
167000-175000
0
Yttrium Oxide
Y2O3/TREO 99.995-99.999%
Tấn
 21000-22000
0
Pr-Nd Oxide
(Nd2O3+Pr6O11)/TREO>75.0%
 Tấn
260000-265000
3500
Lanthanum Metal
La/TREM>99.0%
 Tấn
 30000-35000
0
Cerium
Ce/TREM>99.0%
 Tấn
 30000-35000
0
Praseodymium
Pr/TREM 96.0-99.0%
Tấn
450000-470000
0
Neodymium
Nd/TREM 99.0-99.9%
Tấn
331000-336000
0
Terbium
Tb/TREM>99.9%
 Kg
3900-3950
 25
Dysprosium
Dy/TREM>99%
Kg
1600-1700
0
Yttrium
Y/TREM 99.9-99.95%
Kg
220-230
0
La-De Metal
 Ce/TREM>65.0% TREM>98.5%
Tấn
 28000-30000
0
Pr-Nd alloy metal
 Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM>98.5%
 Tấn
331000-336000
 -2500
Pr-Nd-Dy alloy metal
 TREM>99.0%
 Tấn
335000-340000
0
Battery-grade mix
 TREM>99.0% Nd/TREM>15%
 Tấn
120000-130000
0
Ferro-dysprosium alloy
Dy80%
Tấn
1200000-1220000
0

Ghi chú: lanthanum (La), dysprosium (Dy), cerium (Ce), neodymium (Nd), praseodymium (Pr), terbium (Tb), europium (Eu),ytterbium (Yb),samarium (Sm)

1 USD =6,8717 NDT

Nguồn: VITIC/Reuters