Mặt hàng
Qui cách
Đvt
Đơn giá (NDT)
So với ngày 4/8
Rare Earth Carbonate
REO 42.0-45.0%
Tấn
22000-24000
0
Lanthanum Oxide
La2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
14200-15000
0
Cerium Oxide
CeO2/TREO 99.5-99.9%
Tấn
14000-15000
500
Praseodymium Oxide
Pr6O11/TREO 99.0-99.9%
Tấn
560000-590000
75000
Neodymium Oxide
Nd2O3/TREO 99.0-99.9%
Tấn
440000-470000
85000
Samarium Oxide
Sm2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
13500-14500
500
Europium Oxide
Eu2O3/TREO 99.95-99.99%
Kg
600-640
0
Gadolinium Oxide
Gd2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
115000-135000
35000
Terbium Oxide
Tb4O7/TREO 99.95-99.99%
Kg
4100-4250
125
Dysprosium Oxide
Dy2O3/TREO 99.5-99.9%
Kg
1500-1600
240
Erbium Oxide
Er2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
180000-190000
0
Yttrium Oxide
Y2O3/TREO 99.995-99.999%
Tấn
25000-28000
5500
Pr-Nd Oxide
(Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0%
Tấn
470000-490000
70000
Lanthanum Metal
La/TREM≥99.0%
Tấn
35000-37000
0
Cerium
Ce/TREM≥99.0%
Tấn
35000-36000
0
Praseodymium
Pr/TREM 96.0-99.0%
Tấn
590000-620000
65000
Neodymium
Nd/TREM 99.0-99.9%
Tấn
550000-570000
70000
Terbium
Tb/TREM≥99.9%
Kg
5200-5300
0
Dysprosium
Dy/TREM≥99%
Kg
1950-2050
0
Yttrium
Y/TREM 99.9-99.95%
Kg
220-230
0
La-De Metal
Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5%
Tấn
34000-36000
3000
Pr-Nd alloy metal
Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5%
Tấn
560000-590000
50000
Pr-Nd-Dy alloy metal
TREM≥99.0%
Tấn
370000-373000
0
Battery-grade mix
TREM≥99.0% Nd/TREM≥15%
Tấn
140000-150000
0
Ferro-dysprosium alloy
Dy80%
Tấn
1500000-1530000
205000
Holmium iron
HoFe≥99% Ho≥80%
Tấn
480000-500000
50000
Holmium oxide
Ho2O3≥99.5%
Tấn
430000-450000
20000

Ghi chú : lanthanum (La), dysprosium (Dy), cerium (Ce), neodymium (Nd), praseodymium (Pr), terbium (Tb), europium (Eu),ytterbium (Yb),samarium (Sm)

1 USD =6,675 NDT

Nguồn: VITIC/Reuters