Mặt hàng
Qui cách
Đvt
Đơn giá (NDT)
So với ngày 12/1
Rare Earth Carbonate
REO 42.0-45.0%
Tấn
22000-24000
0
Lanthanum Oxide
La2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
13000-15000
0
Cerium Oxide
CeO2/TREO 99.5-99.9%
Tấn
13000-15000
0
Praseodymium Oxide
Pr6O11/TREO 99.0-99.9%
Tấn
430000-450000
30000
Neodymium Oxide
Nd2O3/TREO 99.0-99.9%
Tấn
350000-370000
40000
Samarium Oxide
Sm2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
13500-14500
0
Europium Oxide
Eu2O3/TREO 99.95-99.99%
Kg
410-430
0
Gadolinium Oxide
Gd2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
95000-105000
15000
Terbium Oxide
Tb4O7/TREO 99.95-99.99%
Kg
3050-3100
250
Dysprosium Oxide
Dy2O3/TREO 99.5-99.9%
Kg
1175-1185
25
Erbium Oxide
Er2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
165000-175000
0
Yttrium Oxide
Y2O3/TREO 99.995-99.999
Tấn
21000-22000
0
Lanthanum Metal
La/TREM≥99.0%
Tấn
35000-37000
0
Cerium
Ce/TREM≥99.0%
Tấn
36000-38000
0
Praseodymium
Pr/TREM 96.0-99.0%
Tấn
540000-560000
20000
Neodymium
Nd/TREM 99.0-99.9%
Tấn
440000-460000
40000
Terbium
Tb/TREM≥99.9%
Kg
3950-4100
225
Dysprosium
Dy/TREM≥99%
Kg
1600-1700
50
Yttrium
Y/TREM 99.9-99.95%
Kg
220-230
0
Lanthanum cerium metal (alloy grade)
Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5%
Tấn
34000-36000
0
Lanthanum cerium metal (battery grade)
Ce/TREM≥65.0% TREM≥99.0%
Tấn
38000-39000
0
Pr-Nd alloy metal
Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5%
Tấn
430000-450000
27500
Battery-grade mix
TREM≥99.0% Nd/TREM≥15%
Tấn
140000-150000
0
Ferro-dysprosium alloy
Dy80%
Tấn
1180000-1200000
15000
Holmium iron
HoFe≥99% Ho≥80%
Tấn
430000-450000
20000
Holmium oxide
Ho2O3≥99.5%
Tấn
410000-430000
30000

Ghi chú : lanthanum (La), dysprosium (Dy), cerium (Ce), neodymium (Nd), praseodymium (Pr), terbium (Tb), europium (Eu),ytterbium (Yb),samarium (Sm)

1 USD =6,4848 NDT

Nguồn: VITIC/Reuters

 

Nguồn: Vinanet