Mặt hàng
Qui cách
Đvt
Đơn giá (NDT)
So với ngày 5/5
Rare Earth Carbonate
REO 42.0-45.0%
Tấn
22000-24000
500
Lanthanum Oxide
La2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
14200-14600
150
Cerium Oxide
CeO2/TREO 99.5-99.9%
Tấn
13000-13600
800
Praseodymium Oxide
Pr6O11/TREO 99.0-99.9%
Tấn
365000-370000
500
Neodymium Oxide
Nd2O3/TREO 99.0-99.9%
Tấn
284000-288000
3500
Samarium Oxide
Sm2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
12000-13000
0
Europium Oxide
Eu2O3/TREO 99.95-99.99%
Kg
550-600
65
Gadolinium Oxide
Gd2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
78000-79000
1500
Terbium Oxide
Tb4O7/TREO 99.95-99.99%
Kg
3400-3450
75
Dysprosium Oxide
Dy2O3/TREO 99.5-99.9%
Kg
1210-1240
0
Erbium Oxide
Er2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
176000-182000
1000
Yttrium Oxide
Y2O3/TREO 99.995-99.999%
Tấn
22000-24000
0
Pr-Nd Oxide
(Nd2O3+Pr6O11)/TREO>75.0%
Tấn
292000-295000
3500
Lanthanum Metal
La/TREM>99.0%
Tấn
33000-35000
0
Cerium
Ce/TREM>99.0%
Tấn
33000-35000
0
Praseodymium
Pr/TREM 96.0-99.0%
Tấn
452000-472000
0
Neodymium
Nd/TREM 99.0-99.9%
Tấn
365000-372000
8500
Terbium
Tb/TREM>99.9%
Kg
4200-4400
0
Dysprosium
Dy/TREM>99%
Kg
1600-1700
0
Yttrium
Y/TREM 99.9-99.95%
Kg
220-230
0
La-De Metal
Ce/TREM>65.0% TREM>98.5%
Tấn
31000-33000
0
Pr-Nd alloy metal
Pr/TREM 20-25% Nd/TREM
Tấn
375000-378000
7500

      
75-80% TREM>98.5%

      

      

      
Pr-Nd-Dy alloy metal
TREM>99.0%
Tấn
365000-368000
0
Battery-grade mix
TREM>99.0% Nd/TREM>15%
Tấn
120000-130000
0
Ferro-dysprosium alloy
Dy80%
Tấn
1230000-1250000
0
Holmium iron
HoFe>99% Ho>80%
Tấn
430000-450000
0

Ghi chú: lanthanum (La), dysprosium (Dy), cerium (Ce), neodymium (Nd), praseodymium (Pr), terbium (Tb), europium (Eu),ytterbium (Yb),samarium (Sm)

1 USD =6,9008 NDT

Nguồn: VITIC/Reuters