Mặt hàng
Qui cách
Đvt
Đơn giá (NDT)
So với ngày 5/8
Rare Earth Carbonate
REO 42.0-45.0%
Tấn
20000-23000
0
Lanthanum Oxide
La2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
11000-11500
0
Praseodymium Oxide
Pr6O11/TREO 99.0-99.9%
Tấn
310000-315000
7500
Neodymium Oxide
Nd2O3/TREO 99.0-99.9%
Tấn
253000-255000
0
Samarium Oxide
Sm2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
12000-13000
0
Europium Oxide
Eu2O3/TREO 99.95-99.99%
Kg
380-400
10
Gadolinium Oxide
Gd2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
68500-69500
-500
Terbium Oxide
Tb4O7/TREO 99.95-99.99%
Kg
2680-2730
30
Dysprosium Oxide
Dy2O3/TREO 99.5-99.9%
Kg
1210-1230
10
Erbium Oxide
Er2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
160000-165000
0
Yttrium Oxide
Y2O3/TREO 99.995-99.999%
Tấn
21000-22000
0
Pr-Nd Oxide
(Nd2O3+Pr6O11)/TREO>75.0%
Tấn
251500-252500
500
Lanthanum Metal
La/TREM>99.0%
Tấn
29000-30000
0
Praseodymium
Pr/TREM 96.0-99.0%
Tấn
450000-470000
0
Neodymium
Nd/TREM 99.0-99.9%
Tấn
320000-325000
0
Terbium
Tb/TREM>99.9%
Kg
3450-3550
50
Dysprosium
Dy/TREM>99%
Kg
1650-1750
0
Yttrium
Y/TREM 99.9-99.95%
Kg
220-230
0
La-De Metal
Ce/TREM>65.0% TREM>98.5%
Tấn
25000-28000
0
Pr-Nd alloy metal
Pr/TREM 20-25% Nd/TREM
Tấn
319000-324000
0

      
75-80% TREM>98.5%

      

      

      
Pr-Nd-Dy alloy metal
TREM>99.0%
Tấn
320000-325000
0
Battery-grade mix
TREM>99.0% Nd/TREM>15%
Tấn
120000-130000
0
Ferro-dysprosium alloy
Dy80%
Tấn
1230000-1250000
0

Ghi chú:  lanthanum (La), dysprosium (Dy), cerium (Ce), neodymium (Nd), praseodymium (Pr), terbium (Tb), europium (Eu),ytterbium (Yb),samarium (Sm)

1 USD =6,6456 NDT

Nguồn: VITIC/Reuters