Mặt hàng
Qui cách
Đvt
Đơn giá (NDT)
So với ngày 29/9
Rare Earth Carbonate
REO 42.0-45.0%
Tấn
22000-24000
0
Lanthanum Oxide
La2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
16000-18000
0
Cerium Oxide
CeO2/TREO 99.5-99.9%
Tấn
18500-19500
0
Praseodymium Oxide
Pr6O11/TREO 99.0-99.9%
Tấn
530000-550000
-20000
Neodymium Oxide
Nd2O3/TREO 99.0-99.9%
Tấn
420000-440000
-20000
Samarium Oxide
Sm2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
13500-14500
0
Europium Oxide
Eu2O3/TREO 99.95-99.99%
Kg
480-520
-25
Gadolinium Oxide
Gd2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
108000-118000
-9500
Terbium Oxide
Tb4O7/TREO 99.95-99.99%
Kg
3600-3700
-50
Dysprosium Oxide
Dy2O3/TREO 99.5-99.9%
Kg
1160-1170
5
Erbium Oxide
Er2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
180000-185000
-2500
Yttrium Oxide
Y2O3/TREO 99.995-99.999%
Tấn
21000-25000
0
Pr-Nd Oxide
(Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0%
Tấn
420000-450000
-25000
Lanthanum Metal
La/TREM≥99.0%
Tấn
37000-39000
0
Cerium
Ce/TREM≥99.0%
Tấn
38000-39500
0
Praseodymium
Pr/TREM 96.0-99.0%
Tấn
670000-700000
-15000
Neodymium
Nd/TREM 99.0-99.9%
Tấn
540000-570000
-15000
Terbium
Tb/TREM≥99.9%
Kg
4750-4850
-50
Dysprosium
Dy/TREM≥99%
Kg
1580-1660
45
Yttrium
Y/TREM 99.9-99.95%
Kg
220-230
0
La-De Metal
Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5%
Tấn
36000-38000
0
Pr-Nd alloy metal
Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5%
Tấn
550000-600000
-20000
Pr-Nd-Dy alloy metal
TREM≥99.0%
Tấn
370000-373000
0
Battery-grade mix
TREM≥99.0% Nd/TREM≥15%
Tấn
140000-150000
0
Ferro-dysprosium alloy
Dy80%
Tấn
1200000-1230000
0
Holmium iron
HoFe≥99% Ho≥80%
Tấn
440000-460000
-15000
Holmium oxide
Ho2O3≥99.5%
Tấn
410000-440000
0

Ghi chú : lanthanum (La), dysprosium (Dy), cerium (Ce), neodymium (Nd), praseodymium (Pr), terbium (Tb), europium (Eu),ytterbium (Yb),samarium (Sm)

1 USD =6,577 NDT

Nuồn: VITIC/Reuters