Mặt hàng
Qui cách
Đvt
Đơn giá (NDT)
So với ngày 8/7
Rare Earth Carbonate
REO 42.0-45.0%
Tấn
23000-25000
0
Lanthanum Oxide
La2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
11000-11500
-1250
Cerium Oxide
CeO2/TREO 99.5-99.9%
Tấn
9000-9700
-100
Praseodymium Oxide
Pr6O11/TREO 99.0-99.9%
Tấn
300000-310000
-7500
Neodymium Oxide
Nd2O3/TREO 99.0-99.9%
Tấn
253000-255000
-6500
Samarium Oxide
Sm2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
12000-13000
0
Europium Oxide
Eu2O3/TREO 99.95-99.99%
Kg
370-390
-10
Gadolinium Oxide
Gd2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
69000-70000
-1000
Terbium Oxide
Tb4O7/TREO 99.95-99.99%
Kg
2600-2650
-25
Dysprosium Oxide
Dy2O3/TREO 99.5-99.9%
Kg
1180-1200
-20
Erbium Oxide
Er2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
160000-165000
-7500
Yttrium Oxide
Y2O3/TREO 99.995-99.999%
Tấn
21000-22000
-2000
Pr-Nd Oxide
(Nd2O3+Pr6O11)/TREO>75.0%
Tấn
255000-257000
-4000
Lanthanum Metal
La/TREM>99.0%
Tấn
29000-30000
0
Cerium
Ce/TREM>99.0%
Tấn
30000-31000
0
Neodymium
Nd/TREM 99.0-99.9%
Tấn
325000-330000
-5000
Terbium
Tb/TREM>99.9%
Kg
3450-3500
-75
Dysprosium
Dy/TREM>99%
Kg
1600-1700
0
Yttrium
Y/TREM 99.9-99.95%
Kg
220-230
-5
La-De Metal
Ce/TREM>65.0% TREM>98.5%
Tấn
27000-30000
0
Pr-Nd alloy metal
Pr/TREM 20-25% Nd/TREM
Tấn
325000-328000
-5500
75-80% TREM>98.5%
Pr-Nd-Dy alloy metal
TREM>99.0%
Tấn
325000-332000
-4000
Battery-grade mix
TREM>99.0% Nd/TREM>15%
Tấn
120000-130000
0
Ferro-dysprosium alloy
Dy80%
Tấn
1210000-1230000
-25000

Ghi chú: lanthanum (La), dysprosium (Dy), cerium (Ce), neodymium (Nd), praseodymium (Pr),

terbium (Tb), europium (Eu),ytterbium (Yb),samarium (Sm)

1 USD =6,6831 NDT

Nguồn: VITIC/Reuters