Mặt hàng
Qui cách
Đvt
Đơn giá (NDT)
So với ngày 24/6
Rare Earth Carbonate
REO 42.0-45.0%
Tấn
23000-25000
0
Lanthanum Oxide
La2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
12000-13000
0
Cerium Oxide
CeO2/TREO 99.5-99.9%
Tấn
9200-9700
0
Praseodymium Oxide
Pr6O11/TREO 99.0-99.9%
Tấn
310000-315000
0
Neodymium Oxide
Nd2O3/TREO 99.0-99.9%
Tấn
258000-263000
Samarium Oxide
Sm2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
12000-13000
0
Europium Oxide
Eu2O3/TREO 99.95-99.99%
Kg
380-400
0
Gadolinium Oxide
Gd2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
70000-72000
-500
Terbium Oxide
Tb4O7/TREO 99.95-99.99%
Kg
2650-2750
-50
Dysprosium Oxide
Dy2O3/TREO 99.5-99.9%
Kg
1200-1250
-25
Erbium Oxide
Er2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
168000-173000
0
Yttrium Oxide
Y2O3/TREO 99.995-99.999%
Tấn
23000-24000
0
Pr-Nd Oxide
(Nd2O3+Pr6O11)/TREO>75.0%
Tấn
260000-265000
-2000
Lanthanum Metal
La/TREM>99.0%
Tấn
29000-30000
0
Cerium
Ce/TREM>99.0%
Tấn
30000-31000
0
Praseodymium
Pr/TREM 96.0-99.0%
Tấn
450000-470000
0
Neodymium
Nd/TREM 99.0-99.9%
Tấn
330000-335000
Terbium
Tb/TREM>99.9%
Kg
3600-3800
0
Dysprosium
Dy/TREM>99%
Kg
1700-1800
0
Yttrium
Y/TREM 99.9-99.95%
Kg
225-235
0
La-De Metal
Ce/TREM>65.0% TREM>98.5%
Tấn
27000-30000
0
Pr-Nd alloy metal
Pr/TREM 20-25% Nd/TREM
Tấn
330000-336000
-3000
75-80% TREM>98.5%
Pr-Nd-Dy alloy metal
TREM>99.0%
Tấn
330000-335000
-5000
Battery-grade mix
TREM>99.0% Nd/TREM>15%
Tấn
120000-130000
0
Ferro-dysprosium alloy
Dy80%
Tấn
1250000-1270000
-10000

Ghi chú: lanthanum (La), dysprosium (Dy), cerium (Ce), neodymium (Nd), praseodymium (Pr), terbium (Tb), europium (Eu),ytterbium (Yb),samarium (Sm)

Source: Shanghai Metals Market www.smm.cn

1 USD =6,6532 NDT

Nguồn: VITIC/Reuters