Mặt hàng
Qui cách
Đvt
Đơn giá (NDT)
So với ngày 14/4
Rare Earth Carbonate
REO 42.0-45.0%
Tấn
21000-24000
0
Lanthanum Oxide
La2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
14000-14500
0
Cerium Oxide
CeO2/TREO 99.5-99.9%
Tấn
12000-13000
0
Praseodymium Oxide
Pr6O11/TREO 99.0-99.9%
Tấn
362000-368000
5000
Neodymium Oxide
Nd2O3/TREO 99.0-99.9%
Tấn
275000-280000
0
Samarium Oxide
Sm2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
12000-13000
0
Europium Oxide
Eu2O3/TREO 99.95-99.99%
Kg
450-470
0
Gadolinium Oxide
Gd2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
75000-77000
750
Terbium Oxide
Tb4O7/TREO 99.95-99.99%
Kg
3250-3350
0
Dysprosium Oxide
Dy2O3/TREO 99.5-99.9%
Kg
1210-1220
0
Erbium Oxide
Er2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
170000-176000
0
Yttrium Oxide
Y2O3/TREO 99.995-99.999%
Tấn
22000-24000
0
Pr-Nd Oxide
(Nd2O3+Pr6O11)/TREO>75.0%
Tấn
286000-288000
4000
Lanthanum Metal
La/TREM>99.0%
Tấn
33000-35000
1500
Cerium
Ce/TREM>99.0%
Tấn
30000-35000
0
Praseodymium
Pr/TREM 96.0-99.0%
Tấn
450000-470000
0
Neodymium
Nd/TREM 99.0-99.9%
Tấn
350000-360000
0
Terbium
Tb/TREM>99.9%
Kg
4200-4400
0
Dysprosium
Dy/TREM>99%
Kg
1600-1700
0
Yttrium
Y/TREM 99.9-99.95%
Kg
220-230
0
La-De Metal
Ce/TREM>65.0% TREM>98.5%
Tấn
29000-31000
1000
Pr-Nd alloy metal
Pr/TREM 20-25% Nd/TREM
Tấn
365000-368000
4000

      
75-80% TREM>98.5%

      

      

      
Pr-Nd-Dy alloy metal
TREM>99.0%
Tấn
365000-368000
9000
Battery-grade mix
TREM>99.0% Nd/TREM>15%
Tấn
120000-130000
0
Ferro-dysprosium alloy
Dy80%
Tấn
1230000-1250000
0
Holmium iron
HoFe>99% Ho>80%
Tấn
410000-430000
-10000

Ghi chú: lanthanum (La), dysprosium (Dy), cerium (Ce), neodymium (Nd), praseodymium (Pr), terbium (Tb), europium (Eu),ytterbium (Yb),samarium (Sm)

1 USD =6,8821 NDT

Nguồn: VITIC/Reuters