Mặt hàng
Qui cách
Đvt
Đơn giá (NDT)
So với ngày 16/12
Rare Earth Carbonate
REO 42.0-45.0%
Tấn
21000-24000
0
Lanthanum Oxide
La2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
13000-14000
500
Cerium Oxide
CeO2/TREO 99.5-99.9%
Tấn
12000-13000
2250
Praseodymium Oxide
Pr6O11/TREO 99.0-99.9%
Tấn
318000-325000
0
Neodymium Oxide
Nd2O3/TREO 99.0-99.9%
Tấn
260000-262000
-1500
Samarium Oxide
Sm2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
12000-13000
0
Europium Oxide
Eu2O3/TREO 99.95-99.99%
Kg
370-420
0
Gadolinium Oxide
Gd2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
70000-73000
2500
Terbium Oxide
Tb4O7/TREO 99.95-99.99%
Kg
2850-2950
0
Dysprosium Oxide
Dy2O3/TREO 99.5-99.9%
Kg
1210-1220
-15
Erbium Oxide
Er2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
167000-175000
1000
Yttrium Oxide
Y2O3/TREO 99.995-99.999%
Tấn
21000-22000
0
Pr-Nd Oxide
(Nd2O3+Pr6O11)/TREO>75.0%
Tấn
260000-262000
-2500
Lanthanum Metal
La/TREM>99.0%
Tấn
30000-35000
3000
Cerium
Ce/TREM>99.0%
Tấn
30000-35000
2000
Praseodymium
Pr/TREM 96.0-99.0%
Tấn
450000-470000
0
Neodymium
Nd/TREM 99.0-99.9%
Tấn
335000-340000
0
Terbium
Tb/TREM>99.9%
Kg
3850-3950
0
Dysprosium
Dy/TREM>99%
Kg
1600-1700
0
Yttrium
Y/TREM 99.9-99.95%
Kg
220-230
0
La-De Metal
Ce/TREM>65.0% TREM>98.5%
Tấn
30000-32000
5000
Pr-Nd alloy metal
Pr/TREM 20-25% Nd/TREM
Tấn
337000-342000
0

      
75-80% TREM>98.5%

      

      

      
Pr-Nd-Dy alloy metal
TREM>99.0%
Tấn
337000-342000
-1000
Battery-grade mix
TREM>99.0% Nd/TREM>15%
Tấn
120000-130000
0
Ferro-dysprosium alloy
Dy80%
Tấn
1240000-1260000
0

Note: lanthanum (La), dysprosium (Dy), cerium (Ce), neodymium (Nd), praseodymium (Pr), terbium (Tb), europium (Eu),ytterbium (Yb),samarium (Sm)

1 USD =6,9498 NDT

Nguồn: VITIC/Reuters